නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය සීල සමාධි ප්‍රඥා -ප්‍රඥා සීල සමාධි

සීල සමාධි ප්‍රඥා -ප්‍රඥා සීල සමාධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා