භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය කර්මස්ථානයේ සිත පවත්වාගෙන යාම

කර්මස්ථානයේ සිත පවත්වාගෙන යාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close