ලෝක ආස්වාද බලාපොරොත්තුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා