භාවනාව මෝරන වි කරල සෙමෙන් රස වැඩිවේ

මෝරන වි කරල සෙමෙන් රස වැඩිවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close