භාවනාව උපනිශ්‍ර සම්පත්තිය

උපනිශ්‍ර සම්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා