භාවනාව නිවනට නැඹුරු වූ කථා

නිවනට නැඹුරු වූ කථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා