භාවනාව කථා රාග ද්වේෂ මෝහයට හේතුද

කථා රාග ද්වේෂ මෝහයට හේතුද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close