භාවනාව කුසල්වලට ඇති කැමැත්ත

කුසල්වලට ඇති කැමැත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා