භාවනාව පඥ්ඥාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ - නායං ධම්මෝ දුප්පඥ්ඥස්ස

පඥ්ඥාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ - නායං ධම්මෝ දුප්පඥ්ඥස්ස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා