භාවනාව අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ

අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා