නිවන් මග පටිච්ච පම්ප්පාදයේ ගැඹුර දැකීම

පටිච්ච පම්ප්පාදයේ ගැඹුර දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා