නිවන් මග අනාවරණ ඥානය

අනාවරණ ඥානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close