නිවන් මග ඒකාකාර නොපවතින හිත

ඒකාකාර නොපවතින හිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close