නිවන් මග මොහොතින් මොහොත වෙනස්විම

මොහොතින් මොහොත වෙනස්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා