නිවන් මග ඇතිවි බිදීයෑම

ඇතිවි බිදීයෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා