අභිධර්මය සිතක් පහලවීමේදී හට ගන්නා චක්‍රය

සිතක් පහලවීමේදී හට ගන්නා චක්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close