අභිධර්මය පච්ච පටිච්චසමුප්පාද

පච්ච පටිච්චසමුප්පාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close