අභිධර්මය අඤ්ඤමඤ්ඤ පටිච්චසමුප්පාද

අඤ්ඤමඤ්ඤ පටිච්චසමුප්පාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close