නිවන් මග කාම ආස්වාද විදිම

කාම ආස්වාද විදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close