නිවන් මග ඇස කන අවශ්‍යය පසුතලය සකස්කර දිම

ඇස කන අවශ්‍යය පසුතලය සකස්කර දිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close