නිවන් මග නිස්කලංක ශාන්ත පරිසරය අල්ලා ගැනීම

නිස්කලංක ශාන්ත පරිසරය අල්ලා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා