නිවන් මග රූප රාගය අත්නොහැරීම

රූප රාගය අත්නොහැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා