නිවන් මග ඇස කන පිනවීමට හිත ප්‍රයෝජන ගැනීම

ඇස කන පිනවීමට හිත ප්‍රයෝජන ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close