නිවන් මග පනවන්න කිසි තැනක් නැතිවිම

පනවන්න කිසි තැනක් නැතිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා