නිවන් මග පෙර භවයෙන් හටගත් කය

පෙර භවයෙන් හටගත් කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා