නිවන් මග පංචස්කන්ද රෝගය

පංචස්කන්ද රෝගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා