නිවන් මග උඩින් තිබෙන අදහස

උඩින් තිබෙන අදහස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close