නිවන් මග පරම පූජාව ප්‍රතිපත්ති පූජාව

පරම පූජාව ප්‍රතිපත්ති පූජාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close