නිවන් මග අග්‍ර නමස්කාරය

අග්‍ර නමස්කාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close