නිවන් මග නමෝ තස්ස

නමෝ තස්ස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close