නිවන් මග භගවතෝ

භගවතෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා