නිවන් මග අදහස විමර්ශනය කර බැලිම

අදහස විමර්ශනය කර බැලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා