නිවන් මග ධර්මය සූත්‍රය විනය

ධර්මය සූත්‍රය විනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා