නිවන් මග දර්ශනය මායවක් බව

දර්ශනය මායවක් බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා