නිවන් මග බෙදා බලන වත

බෙදා බලන වත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close