නිවන් මග බුද්ධ ගරුත්වය හා චිත්ත ප්‍රසාදය

බුද්ධ ගරුත්වය හා චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close