නිවන් මග ප්‍රඥාව මෙහෙයවීම

ප්‍රඥාව මෙහෙයවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා