නිවන් මග අද අදම නිවන් දැකීමට

අද අදම නිවන් දැකීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close