නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිවන් දකින පිලිවෙත

නිවන් දකින පිලිවෙත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close