නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ගැලපෙන මාධය සොයා ගැනිම

ගැලපෙන මාධය සොයා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close