නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඉන්ද්‍රිය වැඩී ඇති මට්ටම

ඉන්ද්‍රිය වැඩී ඇති මට්ටම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close