නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සප්ත බොජ්ඣංග සමව වැඩිම

සප්ත බොජ්ඣංග සමව වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close