නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පුද්ගලයාට අවශ්‍යය දේ

පුද්ගලයාට අවශ්‍යය දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close