නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා විවිධ මට්ටම්

සද්ධා වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා විවිධ මට්ටම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close