නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ව්‍යවාහාර භාෂාවෙන් බණ කීම

ව්‍යවාහාර භාෂාවෙන් බණ කීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close