නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කළ්‍යාණ මිත්‍රයාගේ විශේෂත්වය

කළ්‍යාණ මිත්‍රයාගේ විශේෂත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close