දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා මේ පූජාව බුදු පියානන් වහන්සේ උදෙසා

මේ පූජාව බුදු පියානන් වහන්සේ උදෙසා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close