දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා බැස යන වතුරකට දැමීම

බැස යන වතුරකට දැමීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close