ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය පෙර සිදුවීමක්

පෙර සිදුවීමක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close