ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය පෙර සිදුවීමක් 35

පෙර සිදුවීමක් යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close