භාවනාවමෛත්‍රී දුගතියට යන පැත්ත අතහැරිම

දුගතියට යන පැත්ත අතහැරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close